کاربرد فناوری پردازش لیزری ماده در تولید سلول‌های خورشیدی (داودعروجی1*، سوزان ذوالریاستین)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

ادامۀ زندگی نوع بشر و همچنین تولیدات صنعتی که در خدمت بشریت هستند، بدون تأمین منابع انرژی غیر ممکن است. از مهمترین منابع انرژی که مورد استفاده قرار می­گیرد، سوخت­های فسیلی و هسته­ای هستند. اما این سوخت‌ها دارای دو مشکل عمدۀ آلودگی محیط زیست و تجدیدناپذیری می­باشند. تحت این شرایط، استفاده از سلول‌های خورشیدی فتوولتاییک به عنوان یک منبع انرژی جایگزین، پاک و تجدیدپذیر به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است.
 از سوی دیگر، امروزه استفاده از پرتوهای لیزری با توجه به قابلیت و توانایی­های این پرتوها در حوزۀ تولید و پردازش مواد، امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این حوزه‌های مهم، حوزۀ انرژی­های پاک و تولید و پردازش سلول‌های خورشیدی است.
در این مقاله، ابتدا به تشریح برخی از این روش­های پردازش‌های لیزری در تولید سلول خورشیدی می‌پردازیم و سپس پیامدهای هریک از این روش­ها را بررسی می­کنیم. نتیجۀ این بررسی­ها حاکی از آن است که به­طور کلی، بهره­گیری از پردازش لیزری در تولید سلول­های خورشیدی، علی‌رغم برخی کاستی‌ها، باعث افزایش بهره‌وری سلول خورشیدی و کاهش هزینۀ تولید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها