بهسازی خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از حساس سازی رنگی به کمک رنگدانه های طبیعی جهت تخریب آلایندگی فنل (سعادت، شروین*1، فرهادی، مرضیه2 )

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

فنل از جمله آلاینده های خطرناک و سخت تجزیه پذیر است که حذف کامل آن به روشهای معمول امکان پذیر نمی باشد. برای حذف فنل روشهای زیادی وجود دارد که از جمله این روشها استفاده از فرآیندهای فتوکاتالیستی است. در این پژوهش تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از نانو ذرات اکسید روی حساس شده با رنگدانه های طبیعی کاروتنوئید، آنتوسیانین و کلروفیل تثبیت شده بر زیرلایه های متفاوت آلومینیوم ( ساده، شیمی کاری شده، پلاسما شده) در یک فتوراکتور با منبع نور مرئی مورد مطالعه قرار گرفت. این منبع نور شامل یک لامپ متال هالید با توان 150 وات با فیلتر قطع UV می باشد. اثر پارامتر زمان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت کاتالیست و PH در فرآیند فتوکاتالیست ثابت بوده است. به‌ منظور بررسی مورفولوژی سطح زیرلایه های آلومینیوم از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل طیفی از مواد با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و اسپکتروسکوپی UV-VIS انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که برای فرآیند فتوکاتالیستی میزان درصد تخریب فنل برای زیرلایه ی پلاسما نسبت به دیگر زیرلایه ها بیشتر بوده است. زیرلایه پلاسما  بازدهی بیشتری از زیرلایه های دیگر داشته است.

کلیدواژه‌ها