بکارگیری تمام‌نگاری دیجیتال میکروسکوپی به منظور بررسی میکروبالن‌های پلیمری (مرضیه ولی اقبال1*، بهاره زارع فارسانی،امیرحسین فرهبد)

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

برای دستیابی به گداخت به روش محصورسازی اینرسیضروری است تا میکروبالن­های پلیمری از کرویت، تقارن و یکنواختی سطح بسیار بالایی برخوردار باشند تا از بروز ناپایداری هیدرودینامیکی طی فرآیند فشرده­سازی هدف تا حد امکان کاسته شود. ناپایداری‌های ریلی-تیلور در عملکرد هدف‌های طراحی شده برای آزمایش‌های ICF نقش بسزایی دارند. به همین دلیل لازم است هدف‌های ساخته شده متقارن و ضخامت سطوح ثابتی داشته‌باشند. روش­های مختلفی برای مشخصه­یابی این کپسول­ها وجود دارد.  در این مقاله از روش تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی با پیکر بندی تداخل­سنج ماخ-زندر عبوری برای کنترل کیفی هدف­های گداخت لیزری استفاده شده است. ترکیب تمام­نگاری دیجیتال با میکروسکوپ یا تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی، امکان دستیابی به تصویری با وضوح بالا از نمونه سه بعدی را بوسیله بازسازی عددی فراهم می­آورد. همچنین تمام­نگاری دیجیتال میکروسکوپی فرآیندی غیر­مخرب است که برای حفظ کیفیت نمونه تحت مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این روش ابتدا تمام­­نگار به وسیله CCD ثبت شده، سپس به کمک نرم­افزار Holovision بازسازی شده است. یکنواختی سطح، همگنی و ضخامت پوسته در نقاط مختلف نمونه در تصویر بازسازی شدهمورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت ضخامت پوسته در نقاط مختلف تصویر بازسازی شده، اندازه­گیری شده و نایکنواختی ضخامت پوسته به طور متوسط 83/22 درصد به دست آمده است. این میزان نایکنواختی برای نمونه ها باید به حدقل برسد تا قابل استفاده در گداخت هست­ای باشد.

کلیدواژه‌ها