روش شبیه سازی مونت کارلو در گرانش کوانتومی (دکتر امید جلیلی )

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

انتشارگر گرانش کوانتومی در صورتبندی انتگرال مسیر فاینمن، با چرخش ویک(‏Wick‏) در محور زمان، به تابع افراز(پارش) ‏در مکانیک آماری شبیه میشود. برای محاسبه تابع پارش طبیعی ترین ابزار روش مونت کارلو است. بنابراین با به کار بردن ‏روش مونت کارلو به محاسبه غیر اختلالی انتشارگر نائل میشویم. برای اعمال روش مونت کارلو، لازم است فضای ‏انتگرالگیری را گسسته کنیم و با اعمال الگوریتم مناسب، "منطقه مهم" شناسایی شود. درمورد گرانش کوانتومی، متغییر ‏دینامیکی مورد نظر، یک میدان است(متریک). از این رو لازم است فضا زمان گسسته شود. به تکه های فضا زمانی سیمپلکس ‏چهاربعدی میگویند و الگوریتم خاصی برای ساختن سیمپلکس‎ ‎های ترکیبی موجود است که به آن حساب رگ(‏Regge‏ ‏‏)گویند. به روش حساب رگ عبارتی برای تابع پارش و سپس با روش مونت کارلو دینامیک حجم بسلای فضا ‏زمانی(سیمپلکس‎ ‎های ترکیبی ساده) برآورد میشود. در انجام این محاسبات، ثابتهای نظریه( ثابت گرانش و ثابت کیهان شناختی) ‏متغییر فرض میشود. خواهیم دید فقط در نواحی مشخصی از فضای فاز این ثوابت، نظریه پایدار است.

کلیدواژه‌ها