مطالعه و بررسی خواص الاستیکی و مغناطیسی نیمه فلزات هویسلر کامل و (حسین قنبری ، امیر علی مسعودی )

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

در این مقاله ساختار تعادلی، خواص الاستیکی و مغناطیسی دو آلیاژ  و  با استفاده از نظریه تابعیت چگالی و تقریب شیب تعمیم یافته و با استفاده از روش پتانسیل کامل از طریق نرم افزار Wien2k مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برهمکنش کولنی درون جایگاهی در قالب روش GGA+U مورد استفاده قرار گرفته تا تأثیرات همبستگی ساختار الکترونی منظور گردد. تغییرات گاف نواری، یا در واقع همان گاف اسپینی با ثابت شبکه در ترکیب Co2MnSi قوی تر است.

کلیدواژه‌ها