تاثیرات آلاییدگی نانولوله کربنی به عنصر بور از نگاه طیف سنجی و رسانندگی الکتریکی (حسین حسن بوذری1* ، لاله فرهنگ متین2 ، رسول ملک فر3 ، عزیزاله شفیع خانی4)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

دراین پژوهش با توجه­به کاربردهای فراوان نانولوله­های­کربنی درقطعات نانویی الکترونیک، طیف سنجی پراکندگی رامان نانولوله­های کربنی ­بررسی­شده است. در ابتدا به­صورت تجربی طیف رامان نانولوله کربنی خالص وآلاییده مورد بحث قرارگرفته و سپس طیف شبیه سازی نظری بیان­شده و نتایج مقایسه­شده­است.     با­توجه­به طیف­های به­دست­­آمده، در مقایسه با داده­های تجربی تطابق خوبی مشاهده شده­است. درنانولوله­کربنی­خالص، مدهای ارتعاشی RBM،D وG به­ترتیب درعددهای موج  cm-1300  و  cm-11200وcm-11590 مشاهده شده و به­طور منطقی تطابق خوبی با طیف ثبت شده تجربی دارد و اختلاف در مد G' به­علت وجود ناخالصی درنمونه تجربی می­باشد. اگرچه در نانولوله کربنی آلاییده به اتم بور، شدت مدهای ارتعاشی RBM و G  که مربوط­به خلوص نانولوله می­باشد در هر دو روش تجربی و نظری کاهش یافته ولی شدت مدهای ارتعاشی D و G' به علت وجود ناخالصی نانو لوله، افزایش یافته است.