تابع هوسیمی کانو برای محیط غیرخطی کر (نرگس کلوندی1: الهه نحوی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در محاسبه تحول سیستم های کوانتومی که در برهم کنش با یک منبع هستند اثر جفت شدگی با محیط در معادله مستر در نظر گرفته می شود. معادله مستر معادله عملگری برای عملگر چگالی کاهش یافته سیستم است. برای حل این معادله تکنیک های ریاضی وجود دارد. که از نمایش ماتریس عملگر چگالی بر پایه های مختلف بهره می برند. استفاده از حالات درهم تنیده گرمایی و نمایش کت- برداری روش جدیدی یرای حل معادله مستر است. در این روش معادلات مستر برای سیستم­های کوانتومی مختلف با هامیلتونی­های متفاوت در محیط­های مختلف، می­تواند حل شود. یکی از این معادلات مستر، معادله مستر مربوط به محیط غیر خطی کر است که به وسیله ویژگی­های حالت درهم­تنیده و به شکل یک جمع نامتناهی از عملگر چگالی، حل شده است. در این مقاله  با استفاده از روش نمایش برهم کنش میرایی، معادله مستر محیط کر حل شده و نمایش هوسیمی-کانوی حالت نیز به دست آمده است.