بررسی امواج غیر خطی یون صوتی با الکترونها و پوزیترونهای نافزونور در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون (فروغ فرهاد کیایی، داود درانیان *)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، باتوجه به اهمیت امواج یون صوتی در پدیده های غیر خطی پلاسما  ، ترکیبی از اثرات مربوط به پارامترهای پلاسمایی و تابع توزیع غیر ماکسولی نافزونورا بر امواج متناوب  غیر خطی یون صوتی(امواج  سنوئیدال) بررسی شده است . در این راستا با در نظرگرفتن پلاسما ی سه مولفه ایی الکترون- پوزیترون – یون که تابع توزیع غیر ماکسولی نافزونور به الکترونهاو پوزیترونهای آن نسبت داده شده است را در نظر گرفته و شرایط تشکیل امواج متناوب غیر خطی یون صوتی و رفتار این امواج بررسی شده است. برای شناخت رفتار و خصوصیات این امواج ،  ابتدا مدلی ارائه شده و  با استفاده از روش اختلال کاهشی معادله ی KdV برای آن محاسبه شده و جوابهای متناوب غیر خطی آن در نظر گرفته شده است و اثر پارامترهای مختلف مثل غلظت پوزیترونها به الکترونها ، نرخ دمایی الکترونها به پوزیترونها و شدت نافزونوری الکترونها روی پتانسیل سق دی اف  (پهنا و عمق چاه پتانسیل )و خصوصیات کمی موج ( دامنه و فرکانس)بررسی شده است .