پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، پدیده غیرخطی پراکندگی رامان القایی (SRS) در لیزرهای فیبری دوغلافی موج پیوسته آلاییده به ایتربیم (Yb) توان بالا تحت دمش یکسویه از ابتدای فیبر به صورت عددی شبیه ‎سازی شده است. به ‌منظور تعیین شرایط بهینه عملکرد لیزر و افزایش بازده آن، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاییده و نیز ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه امواج استوکس پیش‎رونده و پس‎رونده مورد بررسی قرارگرفته است. منبع دمش، یک لیزر دیودی در طول موج nm 975 می‎باشد که بیشینه توان kW 3 را به قسمت غلاف داخلی فیبر تزریق می‎کند و نتیجه آن تولید سیگنال لیزری با قله nm 1085 و پهنای باند nm 01/0 است. نتایج این پژوهش نظری نشان می‎دهند که رفع اثر مخرب رامان به کمک فیبرهای اپتیکی با میدان مدی بزرگ (µm 25) و غلظت آلاییدگی کمتر (3-m 1025×5/2) با کاهش ضریب بازتاب آینه خروجی (4 %) در طول‎های کوتاه‎تر (m 10) امکان‎پذیر است.

کلیدواژه‌ها