بررسی پاشندگی در مدهای مختلف در تیوب های انتقال موج با ساختار موج آهسته سینوسی شکل(شهروز ساویز1 ، مجتبی شعبان2 و عبدالرحیم بهاروند3)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

تیوب های انتقال موج در اثر برهم کنش بین یک باریکه الکترونی و موج الکترومغناطیسی هدایت شونده درون ساختار موج آهسته و شرط همزمانی بین آنها کار می کنند. ساختار می تواند با توجه به بهینه سازی پارامترهای فیزیکی طراحی شده، سرعت فاز موج الکترومغناطیس را کند کرده به طوری که با سرعت انتقال باریکه الکترونی تقریباَ برابر شده و در این هنگام انتقال انرژی از باریکه الکترونی به موج انجام پذیرد. در این مقاله بعد از معرفی ساختار مورد نظر، با استفاده از معادلات پیوستگی در شاره ها، معادله حرکت الکترون ها و معادلات ماکسول، معادله پاشندگی را برای امواج هدایت شده توسط این ساختار بدست می آوریم. در این مقاله روش به دست آوردن معادله پاشندگی می تواند برای سایر ساختارهای آهسته کننده موج تعمیم داده شود. معادله پاشندگی برای مدهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات عددی معادله پاشندگی نشان می دهد که مد TM01  دارای بیشترین نرخ رشد در بین سایر مدها می باشد.

کلیدواژه‌ها