بررسی (DFT) خواص مکانیکی پروسکایت متیل آمونیوم استرانسیوم یدید(غزاله بقا1، دکتر منصور رضایی مرساق2، دکتر لاله فرهنگ متین3)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در میان سلولهای فتوولتائیک، پیشرفت روزافزون سلولهای خورشیدی پروسکایتی، آنها را به ستاره فتوولتائیک تبدیل کرده است. به طوریکه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده اند. به این دلیل که از روشهای نسبتا جدیدی برای ساخت آنها استفاده می شود فرصت بالقوه ای جهت تحقیق و بررسی در زمینه های فیزیک و شیمی مواد پروسکایت ایجاد شده است. نتایجی که در سال های اخیر در خصوص بازدهی تبدیل سلولهای خورشیدی بر پایه پروسکایت به دست آمده نشان می دهد که در بازه زمانی سه سال این نوع از سلولهای خورشیدی به بازدهی قابل مقایسه با سلولهای کادمیوم تلوراید رسیده اند. با توجه به اهمیت  خواص مکانیکی پروسکایت ها در سیستم های فتوولتاییک، تمرکز اصلی این مقاله بر روی  نانومحاسبات و نرم افزارهای شبیه سازی کوانتومی (DFT) برای بررسی خواص مکانیکی دسته ای از پروسکایت ها است. درآخر این پژوهش  اشاره ای به اثرات زیست محیطی ترکیبات پروسکایتی مورد مطالعه در این مقاله خواهیم کرد

کلیدواژه‌ها