بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیت امواج متناوب یون صوتی (سنویدالها) در پدیده های غیر خطی پلاسما، تشکیل این امواج و چگونگی انتشار آنها در غیاب میدان مغناطیسی در یک پلاسمای نسبیتی سه مولفه ایی الکترون-پوزیترون- یون بررسی شده است. این پلاسما از الکترونهایی با تابع توزیع نافزونور، پوزیترونهایی با تابع توزیع ماکسول- بولتزمن و یونهایی با شرایط نسبیتی ضعیف تشکیل شده است. در این مقاله برای شناخت رفتار و خصوصیات این امواج با استفاده از معادلات پایه و بکارگیری روش اختلال کاهشی معادله ی کورته وگ-ده وریز(KdV) برای این نوع  پلاسما بدست آمده است، که ضرایب غیر خطی و پاشندگی آن تحولات پتانسیل اختلالی مرتیه ی اول را توصیف می کند . با استفاده از پتانسیل سق دی اف و در نظر گرفتن جوابهای متناوب غیر خطی معادله ی KdV ویژگیهای این امواج در این نوع پلاسما توصیف شده است. در این پژوهش از میان پارامترهای مختلف، پارامترهایی چون نسبیتی بودن یونها و نافزونوری الکترونها روی دامنه و فرکانس امواج متناوب  مورد مطالعه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها