آلایش اکسید گرافن با اکسید روی (رضایی ، کیان ؛ کیمیاگر، سلیمه )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

اکسید گرافن به روش هامر سنتزشد. آنالیزهای  طیف جذب UV- Vis  ، طیف عبوری FTIR و   میکروسکوپ الکترونیSEM  ساختار اکسید گرافن را تایید کردند.نانوکامپوزیت گرافن آلاییده شده با اکسید روی با درصدهای مختلف 10، 20 و 30 میلی گرم اکسید گرافن به روش هیدروترمال تهیه شد. بررسی ساختار نمونه ها با آنالیزهای UV-Vis ، طیف    FTIRو میکروسکوپ الکترونیSEM  آلایش گرافن و حضور اکسید روی را تایید کرد. آلایش اکسید روی به طور قابل توجهی خواص الکترونیکی، نوری و الکتروشیمیایی اکسید گرافن  را تغییر داد.  بیشترین مقدار آلایش گرافن با اکسید روی در نمونه سوم با مقدار اکسید گرافن 30 میلی گرم بود. آنالیزهای ساختاری وجود پیوند اکسیدروی در اکسید گرافن را تایید کرد. قله  پیوند ZnO با C کاملا مشخص بود.  با افزایش مقدار اکسید گرافن  در ناحیه مرئی جذب افزایش یافت که به معنی پیوند بیشتر بین کربن و روی است. در نمونه 30 میلی گرم شدت جذب UV  بیشتر از بقیه حالات بود.  XRD ساختار نانو کامپوزیت حاصل را تایید کرد. 

کلیدواژه‌ها