بررسی خواص نوری نانولوله‌های کربنی چند جداره سنتز شده به روش مکانوترمال(سید اویس میرابوطالبی1، غلامحسین اکبری2، رضا میراحمدی باباحیدری3)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

از میان خواص مختلف نانولوله‌های کربنی؛ ویژگی‌های نوری آن‌ها به دلیل زمینه‌های کاربردی فراوان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از سویی دیگر روش سنتز مستقیماً بر مورفولوژی و فعالیت‌های نوری نانولوله‌های کربنی تاثیر گذار است. از  میان روش‌های گوناگون تولید نانولوله‌های کربنی؛ روش مکانوترمال یکی از روش‌های ساده و نسبتاً پر کاربرد جهت سنتز نانولوله‌های کربنی است و قابلیت فراوانی در تولید انبوه نانولوله‌های کربنی چند جداره دارد. در این پژوهش ابتدا با عملیات حرارتی پودرهای گرافیت 330 ساعت آسیاکاری شده، نانولوله‌های کربنی سنتز شدند و سپس ساختار آن‌ها با آنالیزهای TEM، AFM مورد بررسی قرار گرفت و در انتها با استفاده از طیف سنجی نور مرئی و فرابنفش؛ خواص نوری نانولوله‌های کربنی مطالعه گردید.