سنتز نانوذرات دی‌ اکسید تیتانیوم به روش سل- ژل و تولید لایه نازک با استفاده ازلایه نشانی چرخشی(امیرهوشنگ رمضانی )

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

 دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) یکی از پرکاربردترین نیمه هادی ها برای فتوکاتالیز ناهمگن است که دلایل آن، فعالی، پایداری نوری، غیرسمی و در دسترس بودن تجاری این نیمه هادی است.. تلاش های زیادی برای طراحی و توسعه نانوفتوکاتالیست TiO2 با هدف افزایش فعالیت ‌فتوکاتالیزی یا برای توسعه باند جذبی به قسمت مرئی طیف الکترومغناطیس انجام شده است.در این تحقیق نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از پیش ماده تترا ایزو پروپیل اورتو تیتانات به روش سل– ژل و سپس لایه های بسیار نازک با ضخامت حدود 70 نانومتر به روش لایه نشانی چرخشی از ژل بدست آمده تهیه شده است.ژل بدست آمده بر روی زیر لایه استیل و کوارتز لایه نشانی شده است و تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. خواص ساختاری و ریز ساختارها توسط پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.