بررسی اثر میدان مغناطیسی بر امواج غیر خطی متناوب یون – صوتی در پلاسمایی با الکترونها و پوزیترونهای نافزونور(فروغ فرهادکیایی)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، اثرات زاویه انتشار امواج نسبت به راستای میدان مغناطیسی خارجی و شدت آن روی امواج سنوئیدال یون صوتی در یک پلاسمایی با الکترونها و پوزیترونهای نافزونور مورد بررسی واقع شده است. برای این منظور، با استفاده از مدل اختلال کاهشی ابتدا معادله ی KdV برای این حالت حاصل شدکه با در نظر گرفتن پتانسیل سق دی اف، شرایط تولید امواج یون صوتی در فرم سنوئیدال و سولیتن بتفصیل بحث شد. در این کار، در حضور میدان مغناطیسی، گستره ی مقادیر مجاز پارامتر نافزونورq، برای تولید امواج سنوئیدال در محیط پلاسما مشخص شد. نتایج نشان میدهد که فقط امواج یون صوتی با دامنه ی مثبت دراین محیط پلاسمایی منتشر می گردد و با افزایش شدت میدان مغناطیسی خارجی، فرکانس  این موج افزایش یافته و دامنه ی آن کاهش می یابد در صورتیکه با افزایش زاویه انتشارامواج نسبت به راستای میدان مغناطیسی فرکانس موج کاهش یافته و دامنه ی این موج افزایش می یابد.