مدل‎سازی یک لیزر فیبری سوئیچ Q بر پایه مدولاتور آکوستواپتیکی(نرگس شفیعی موسوی1، پرویز پروین2، مریم ایلچی3)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، یک لیزر فیبری سوئیچ Q آلاییده به ایتربیم (Yb) در بستر سیلیکا به منظور تولید پالسهای کوتاه با قله توان بالا مدل شده است. المان سوئیچینگ یک مدولاتور آکوستواپتیکی (AOM) بوده که با بهینه‌سازی غلظت ماده آلاینده و نرخ تکرار پالس، قادر به تولید پالس‌هایی با توان قله kW 180 و عرض پالس ns 26 و انرژی mJ 5/3 می‌باشد. شبیه‌سازی با تکیه بر معادلات آهنگ تابع زمان و با استفاده روش فاصله محدود انجام گرفته است. محاسبات برای چهار غلظت متفاوت 1025×1، 1025×49/5، 1026×22/1 و m-3 1026×35/3 و نیز نرخ‌های تکرار مختلف 30،20،10 و KHz 40 تکرار شده و اثر آنها بر توان، انرژی و پهنای زمانی پالس خروجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش چهار برابری نرخ تکرار، پهنای زمانی پالس 43% افزایش یافته است در حالی که، توان قله 81% کاهش می‎یابد. همچنین افزایش 5/33 برابری غلظت سبب افزایش 93% قله توان و کاهش 94% پهنای پالس می‎شود.