مطالعه نواحی مختلف در غلاف پلاسما وتاثیر میدان مغناطیسی بر آن(عرب نژادخانوکی آزاده1، سماواتی کتایون2*، میرابوطالبی صدیقه3)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله ساختار غلاف پلاسما و نواحی مختلف آن با مطالعه روی تخلیه الکتریکی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس معادلات غلاف پلاسما را تحت تاثیر میدان مغناطیسی دلخواه با روش سیالی مطالعه می­کنیم. غلاف پلاسما را در میدان­های مغناطیسی متفاوت از لحاظ جهت و اندازه قرار می­دهیم و با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی توزیع چگالی الکترون و یون، سرعت حرکت یون و پتانسیل الکترونی را درمعیار بوهم به دست می­آوریم و نمودار تغییر پارامترهای پلاسما را در این معیار رسم می­کنیم.  برای حل معادلات از روش دیفرانسیل محدود استفاده شده است.