تاثیر سطوح مشترک ناهموار تولید شده توسط تابع همبستگی نمایی بر تونل-زنی درساختارهای نیمه رسانا(ژاله ابراهیمی نژاد)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این مقاله، روش­های عددی برای تولید فصول مشترک ناهموار به منظور بررسی تاثیر ناهمواری بر رسانندگی تونلی به­کار گرفته شده است. ناهمواری موجود در فصول مشترک سدهای اتصالات چندلایه­ای منجر به پراکندگی الکترون در طی فرآیند تونل­زنی می­شود. ناهمواری فصول مشترک به­وسیله­ی تابع همبستگی نمایی مشخصه­بندی شده است. طول همبستگی (ξ)، نمای زبری (H) و عرض ناهمواری (σ) کمیت­هایی هستند که برای توصیف ناهمواری استفاده می­شوند. در کار حاضر، با استفاده از شبیه­سازی­، تاثیر پراکندگی ناشی از ناهمواری به صورت تابعی از کمیت­های ناهمواری بررسی شده است. نتایج نشان می­دهند که میزان ضخامت میانگین سدها بر احتمال ترابرد تاثیر می­گذارند. با افزایش نسبت (σ/ξ) سهم مولفه­های پراکنده شده ترابرد افزایش می­یابد زیرا میزان ناهمواری فصول مشترک افزایش می­یابد.