مطالعه اثر اندازه شبکه بر دمای بحرانی مدل آیزینگ دوبعدی در هندسه های مربعی و لانه زنبوری با استفاده از روش اتوماتای سلولی(نبی جوادی ، محمدرضا کریمی2)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

اثر اندازه شبکه بر دمای بحرانی مدل آیزینگ دو بعدی در هندسه های مربعی و لانه زنبوری با استفاده از روش اتوماتای سلولی مورد مطالعه قرار گرفت. برای محاسبه دمای بحرانی، که ،  و به ترتیب ثابت بولتزمن، دمای مطلق و کوپلاژ نزدیکترین همسایه ها می باشند، از روش گراف میانگین مغناطش بر سایت به عنوان تابعی از زمان در دماهای مختلف استفاده شد. نشان داده شد که روش مذکور روشی صحیح و قایل اعتماد است. مقدار دمای بحرانی شبکه مربعی در اندازه نامحدود شبکه، برابر 36/2 بدست آمد. نتیجه حاصل از روش اتوماتای سلولی با نتیجه حاصل از حل دقیق توسط انزاگر () در تطابق می باشد که این امر دلالت بر دقیق و قابل اعتماد بودن روش اتوماتای سلولی دارد. مقدار دمای بحرانی شبکه لانه زنبوری در اندازه نامحدود شبکه، برابر 54/1 بدست آمد که با نتیجه حاصل از حل تحلیلی دقیق در تطابق است. چنین مطالعاتی به منظور فراهم کردن داده‌های جدول بندی شده در زمینه اثرات اندازه شبکه بر دمای بحرانی و رفتار مغناطیسی نانومواد مغناطیسی اهمیت ویژه ای دارند.