دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-68