دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار و تابستان 1395 (شماره ویژه)