دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، بهار و تابستان 1395