اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رسول ملک فر

استاد تمامِ فیزیک اتمی- مولکولی هیئت علمی تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس

malekfarmodares.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حسن فرخ پیام

استادیارِ فیزیک نورشناخت و اپتیک غیر خطی هیئت علمی بازنشسته

qjpmaiau-tnb.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر لاله فرهنگ متین

دانشیارِ فیزیک نظری هیئت علمی تمام وقت دانشیار گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال و رئیس دبیرخانه برنامه های علمی دانشگاه آزاد استان تهران

laleh.matingmail.com

مدیر وب سایت

دکتر لاله فرهنگ متین

فیزیک نظری هیئت علمی و دانشیار گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

laleh.matingmail.com

صفحه آرا

آقای انتظامی

ویراستار و طراح جلد نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

mohammad.entezamigmail.com

ویراستار ادبی

دکتر لاله فرهنگ متین

فیزیک نظری هیئت علمی

laleh.matingmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین گل نبی

استاد تمامِ فیزیک اتمی و مولکولی هیئت علمی بازنشسته پژوهشکده آب صنعتی شریف و
نیم وقت دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال

golnabisharif.edu

دکتر محمد امیر حمزه تفرشی

دانشیارِ فیزیک اتمی و مولکولی هیئت علمی پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران

m_a_tafreshiyahoo.com

دکتر علیرضا صفار زاده

فیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مرکز تهران

asaffar14gmail.com

دکتر پرویز پروین

فیزیک اتمی و مولکولی(لیزر) استاد تمامِ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

parvinaut.ac.ir

دکتر رسول ملک فر

استاد تمامِ فیزیک اتمی و مولکولی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

malekfarmodares.ac.ir

دکتر صدیقه میرابوطالبی

فیزیک عضو هیئت علمی دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

smirabotalebigmail.com

دکتر لاله فرهنگ متین

فیزیک عضو هیئت علمی دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و رئیس دبیرخانه برنامه های علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

laleh.matingmail.com
02166434090

دکتر امیرعلی مسعودی

فیزیک عضو هیئت علمی استاد تمام گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا

masoudialzahra.ac.ir