فیزیک اتمی و مولکولی (QJPMA) - فرایند پذیرش مقالات