اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان عزیزِ مقالات پژوهشی، خواهشمند است تا در صورت استفاده از منابع دیگر در مراجع به آن اشاره گردد و بیش از شصت درصد مقاله، کار پژوهشی و نوین شما محقق محترم باشد.

با تشکر