فیزیک اتمی و مولکولی (QJPMA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله