نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرگون بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]
 • آستانه تخریب لیزری بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]
 • آونگ ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]

ا

 • اربیوم بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]
 • اصل عدم قطعیت تعمیم یافته بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • اعتیاد تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]
 • اعوجاج جبهه موج بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • الگوریتم‌های پردازش تصویر روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]
 • امواج خروشان مطالعه‌ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 19-25]

ب

 • بازسازی عددی تصویر آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • بهره بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]

پ

 • پراکندگی بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • پراکندگی بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]

ت

 • تپ های لیزر استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • تخلخل بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • تخلیه الکتریکی بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]
 • تداخل‌سنجی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • تراز یاب لیزری ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]
 • ترازهای لاندائو بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • تراشه میکرو شاره ساخت تراشه میکروشاره با میکروماشین‌کاری لیزری [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-41]
 • تصویربرداری رزونانس مغناطیسی بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]
 • تمام‌نگاری دیجیتال آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • توری موجبر آرایه ای ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]

چ

 • چگالی حالت اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]

ح

 • حالت پایه حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • حالت های ضرب ماتریسی حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]

خ

 • خوشه اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]

د

 • دینامیک مغناطش بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]

ر

 • رابطه‌ی پاشندگی امواج TM رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • رشد بلور رشد تک بلورYAG با دو آلاینده Ce+3 و Nd+ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-63]
 • روش چکرالسکی بررسی تغییرات ضریب شکست میله لیزری نئودیمیم-یاگ با استفاده از روش تداخل سنجی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 41-47]
 • روش چکرالسکی رشد تک بلورYAG با دو آلاینده Ce+3 و Nd+ [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-63]
 • روش عددی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]

ز

 • زبری سطح بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • زمان واهلش بررسی دینامیک مغناطش در بافت های مختلف بدن بر اساس تغییرات زمان واهلش [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 24-34]
 • زنجیره ی اسپینی حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • زنون بررسی مدل غیر ایستا، در تخلیه الکتریکی (جرقه)‌، در آرگون و زنون [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 55-65]

س

 • سرطان معده استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • سیستم ترکیبی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]

ش

 • شفافیت القایی الکترومغناطیسی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]

ص

 • صافی سطح روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]

ط

 • طیف سنجی استفاده از روش ترکیب طیف‌سنجی فروشکست القای لیزری و جرقه الکتریکی به‌منظور مطالعه‌ی بافت‌های سالم و سرطانی معده [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 11-17]
 • طول پلانک بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • طول موج بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]

ف

 • فاصله طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]
 • فیبر نوری بررسی طول بهینه و مواد آلاییده شده در عملکرد تقویت کننده های فیبر نوری [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 46-55]

ک

 • کانال یونی رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • کمینه طول بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]
 • کنده کاری تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]

گ

 • گرانش کوانتومی بررسی اثر کمینه طول بر روی ترازهای لاندائو [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-5]

ل

 • لایه های نازک بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]
 • لیزر تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]
 • لیزر دیودی ساخت و ارزیابی دستگاه تراز لیزر دوار با قابلیت جذب نوسانات محیطی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 49-54]
 • لیزر گازی ساخت تراشه میکروشاره با میکروماشین‌کاری لیزری [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 35-41]
 • لیزر نیمه‌هادی مطالعه‌ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 19-25]
 • لیزرهای فیبری ایتربیومی دو طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-25]

م

 • مدل پادفرومغناطیس حالت پایه ی سیستم پادفرومغناطیس یک بعدی اسپین یک [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 6-10]
 • میکروسکوپی آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • میکروسکوپی تمام‌نگاشتی آپودیزه کردن گشودگی در میکروسکوپی به روش تمام‌نگاری دیجیتال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-17]
 • میکروعدسی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • میکرو ماشینکاری تاثیر پارامترهای تابش در میکروماشینکاری PMMA با لیزر Nd:YAG [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 43-48]
 • موی سر تشخیص اعتیاد با استفاده از بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی (زهرا درخشان زاده*،محمد وحید دستجردی، سید جبار موسوی، حسن رنجبرعسکری، سید محمدرضا دربانی) [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-40]

ن

 • نانوذره فلزی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نرخ رشد رابطه‌ی پاشندگی امواج TMدر برهم‌کنش باریکه الکترونی نسبیتی با موج‌بر کانال یونی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 11-18]
 • نظریه تابعی چگالی اثر یان - تلر روی تهی جای الماس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-23]
 • نظریه مای بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نقطه کوانتومی کروی بررسی شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک سیستم ترکیبی نقطه کوانتومی کروی-نانو ذره فلزی با استفاده از نظریه مای [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 55-60]
 • نمایه ضریب شکست تدریجی اندازه‌گیری نمایه ضریب شکست میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی به روش عددی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-33]
 • نوارهای تداخلی روشی خودکار برای اندازه‌گیری صافی سطح قطعات نوری در تداخل سنجی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 27-34]

ه

 • هدایت گرمایی بررسی مشخصه های اپتیکی لایه های نازک ZrO2 و TiO2 در راستای استفاده در قطعات لیزرهای پر توان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-56]