نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتورواستاتین آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]
 • آینه ی جاذب اشباع پذیر نیمه رسانا طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]

ا

 • ایتربیوم شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • اثر خودجذبی همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • اصلاح سطحی فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]
 • انتشار پرتوی گاوسی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ب

 • باریکه‌های غیر پراشی تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • بافت پوست اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • برداشت گرما بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • برشگر پلاسمایی شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]
 • بیناب نمایی کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • بیناب‌نمایی‌های رامان آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]

پ

 • پالس آتوثانیه تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • پراکندگی رامان القایی شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • پهنای پرتو شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ت

 • تابش خودبه‌خودی- تقویت شده مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]
 • تپ های پیکوثانیه طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]
 • تحلیل دینامیکی لیزر تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • تشخیص دیابت کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • تشدیدگر Z شکل طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • تغییرات ضریب جذب بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]
 • توری موجبر آرایه ای ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]

ج

 • جاذب اشباع پذیر مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]

چ

 • چیرپ تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]

خ

 • خنک‎سازی لیزر فیبری بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • خودفروشکست اپتیکی شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]

ر

 • روش رانگ-کوتا مرتبه چهار تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • روش موج رونده مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • روکش آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]

س

 • سختی سطح همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • سنجی فروشکست القایی لیزری آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]

ش

 • شتاب الکترون در میدان تپ لیزری مدولاسیون غیرخطی بسامد تپ لیزری برای شتاب بهینه الکترون در خلأ (مینا اخیانی، فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، علیرضا نیکنام، رضا مسعودی) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 50-58]

ض

 • ضریب شکست تدریجی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]

ط

 • طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری همبستگی بین دمای پلاسمای القائیده لیزری و سختی سطح آلیاژهای فلزی با اعمال تصحیح اثر خودجذبی (زهرا رمضانیان *، سید جبار موسوی و ، سید محمدرضا دربانی، عبدالله اسلامی‌مجد) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 16-24]
 • طیف سنجی مادون قرمز بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]

ف

 • فاصله طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]
 • فاصله کانونی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]
 • فانتوم مشابه بافت مغز انسان بررسی حساسیت دستگاه طیف سنجی مادون قرمز نزدیک عملکردی (fNIRS) به تغییرات ضریب جذب در فانتوم مشابه بافت مغز انسان (مهرداد زارعی، صدرالدین محمود کلایه، محمد علی انصاری1*) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 22-30]
 • فیبر ایتربیم دو غلافی مدل سازی اثرات گسیل خود به خودی-تقویت شده و اثرات گرمایی دریک لیزر فیبری دو غلافی ایتربیومی درکارکرد کلیدزنی ناکنا (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ، سیدرضا زارع کلاته، شریفه شاهی، حسین ثقفی فر) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 48-56]
 • فروشکست القایی لیزر کاربرد بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری در آنالیز سرم خون و تشخیص دیابت (مهدی شمخانی*، مهسا قزلباش، سید محمد رضا دربانی، ابوالحسن مبشری ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-14]
 • فروشکست القایی لیزری آنالیز ماده‌ی انفجاری RDX با استفاده از بیناب‌نمایی‌های رامان، تبدیل فوریه‌ی زیرقرمز و فروشکست القایی لیزری (محمدجواد رنجکش1*، سیدجبار موسوی1، سیدمحمدرضا دربانی1 و حسین ثقفی‌فر1 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-6]

ق

 • قرص‌های دارویی آنالیز قرص‌های دارویی روکش‌دار با استفاده از بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری (امیرحسین فرهادیان ، مائده ملایی اردستانی ، سید محمدرضا دربانی، مسعود کاوش تهرانی و محمدحسین کشاورز ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-46]
 • قطبشگر طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • قفل شدگی مد طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]

ک

 • کاربرد لیزر در پزشکی اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • کیفیت اپتیکی مقایسه کیفیت میله های لیزری Ce,Nd:YAG آنیل شده در هوا و ازت (داود رزاقی*، جهانگیر حسنی بربران، مینا برادران ، محمد رضا غنی غراقی، غلامعلی کریملی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-53]
 • کندگی لیزری فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]

ل

 • لیزر Nd:YAG طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • لیزرالکساندریت اثرگرمایی برهم کنش لیزرالکساندریت بر بافت پوست (امیر کرود1، سید جلیل الدین فاطمی1 و علیرضا آقا جمالی2) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 38-45]
 • لیزر پرتو ایکس نرم شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]
 • لیزر پیوسته طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • لیزر دیسک نازک تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • لیزر فیبری شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 55-61]
 • لیزر فمتو ثانیه تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • لیزر نئودیمیوم یاگ طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر پیکوثانیه نئودیمیوم یاگ دمش دیودی با SESAM (محمدجواد عشقی ، عباس مجدآبادی، عطااله کوهیان) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 7-15]
 • لیزر نئودیمیوم یاگ پیوسته طراحی و برپایی آزمایشگاهی لیزر نئودیمیوم یاگ دمش از انتها با تشدیدگر تاشو ( محمدجواد عشقی، عباس مجدآبادی، رضا گودرزی و مسعود صباغی) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-8]
 • لیزرهای فیبری ایتربیومی دو طول موجی ساخت یک لیزر ایتربیومی دو طول موجی تنظیم پذیر، با استفاده از یک AWG به عنوان گزینشکر طول موجی (محمدرضا عبدالحسینی مقدم ) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 11-17]
 • لیزرهای کرایوژنیک بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • لیزرهای گازکربنیک فشار اتمسفری شکل‌دهی تپ‌های لیزرهای گازکربنیک با بهره‌گیری از خودفروشکست اپتیکی در هوا (صالحه بهشتی پور*، ابراهیم صفری ، عباس مجدآبادی، فاطمه رازقی ، مریم ایلچی، زهرا پورحسن‌نژاد، داود احدپور) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 40-48]

م

 • محیط فعال پلاسمایی شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]
 • مخلوط اتیلن گلیکول-یخ خشک بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی تحلیل دینامیکی لیزر TEA CO2 با استفاده از مدل دینامیکی ارتعاشی-چرخشی 6 دمایی (رضا ترابی1*، حسین ثقفی فر1 و عزیزمراد کوشکی2 ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 30-37]
 • مدولاسیون غیرخطی فرکانس مدولاسیون غیرخطی بسامد تپ لیزری برای شتاب بهینه الکترون در خلأ (مینا اخیانی، فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، علیرضا نیکنام، رضا مسعودی) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 50-58]
 • معادله خودسازگار فرنل-هویگنس تولید باریکه‌های غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک (اردوان آل ناصر* ، رضا آقبلاغی ) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-22]
 • میکروعدسی شبیه‌سازی انتشار پرتو گاوسی در دو میکروعدسی تخت با ضریب شکست تدریجی جفت شده ( مسعود کاوش تهرانی، رامین توفیق موالو) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 24-32]
 • میله لیزری مقایسه کیفیت میله های لیزری Ce,Nd:YAG آنیل شده در هوا و ازت (داود رزاقی*، جهانگیر حسنی بربران، مینا برادران ، محمد رضا غنی غراقی، غلامعلی کریملی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-53]

ن

 • نانوذرات کربنی فرآوری نانوذرات کربنی به روش کندگی لیزری در محیط خلاء (فاطمه کاظمی‎زاده ، رسول ملک‎فر ، پرویز پروین و صمد مومن بالله) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 8-16]
 • نیتروژن مایع بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • نیتروس اکساید تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]

ه

 • هارمونیک های مراتب بالا تولید تپ آتوثانیه توسط برهم کنش لیزر فمتوثانیه چیرپ شده با مولکول نیتروس اکساید (منفرد، محمد؛ ایرانی، الناز؛ صدیقی بنابی، رسول) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 27-33]
 • هماهنگ دوم طراحی و ساخت قطبشگر برای هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG (هاشم حجتی راد ، محمدهادی ملکی ، مریم قشلاقی ، ایران حسین زاده) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]

ی

 • یخ خشک ساچمه‎ای بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 32-40]
 • یون آهن شبه نئون شبیه سازی محیط فعال پلاسمایی لیزر پرتو ایکس نرم آهن شبه‌نئون (غزاله غنی مقدم*، امیرحسین فرهبد) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 18-26]