ثبت مقالات پژوهشی

فصل نامه فیزیک اتمی و مولکولی از کلیه محققان ارجمند و دانشجویان و استادان گرامی دعوت می نماید تا مقالات پژوهشی خود را در زمینه فیزیک اتمی و مولکولی برای این مجله ارسال نمایند.

با تشکر