دعوت به ارسال مقالات پژوهشی تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی

با سلام و احترام

از کلیه اساتید، محققین و دانشجویان محترم دعوت به عمل می آید تا مقالات علمی پزوهشی خود را برای بررسی و چاپ در دوفصلنامه فیزیک اتمی و مولکولی ارسال نمایند.